STRONA GŁÓWNA   |   PORADY I INFORMACJE   |   OFERTY BANKÓW   |   BEZPŁATNY DORADCA KREDYTOWY  
  
STRONA GŁOWNA

PORADY I INFORMACJE
Kredyt na kupno domu
Kredyt na budowę
Potrzebne dokumenty
Zdolność kredytowa
Na co zwracać uwagę
Mieszkanie dla Młodych
...więcej

OFERTY BANKÓW

BEZPŁATNY DORADCA KREDYTOWY


ZOBACZ TAKŻE:
Kredyt na PESEL online
Pożyczki w nocy 24h
Konto bankowe online
Analiza techniczna

REKLAMA
Ekspresowe chwilówki w weekend dostępne nawet w dni wolne
Szybka pożyczka długoterminowa online z niską ratą 


Znaczenie hipoteki jako głównego zabezpieczenia kredytu na dom

Hipoteka została uregulowana w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 26.06.2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 20.02.2011 r. (Dz. U. Z 2009 r, nr 131, poz.1075).

Zgodnie z art. 244. § 1. Kodeksu cywilnego ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.Zgodnie z Ustawą o księgach wieczystych i hipotece Art. 65:

1. w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

2. Przedmiotem hipoteki może być także:

1) użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego,

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

3) wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

3. Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współ-uprawnionemu udział we wspólności praw wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2.

Hipotekę ustanawia się w szczególności na nieruchomościach, np. mieszkaniach, domach jednorodzinnych czy nieruchomościach komercyjnych. W szczególnych przypadkach można ją nałożyć na własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu.

Jeżeli kredytobiorca nie będzie spłacał ustalonych rat kredytu w terminie to bank, w którym został zaciągnięty kredyt, może przejąć prawo własności do lokalu, czyli stać się jego jedynym właścicielem.

Hipoteka znacznie ułatwia otrzymanie kredytu, gdyż stanowi wygodne i pewne zabezpieczenie wierzytelności.

W prawie polskim można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje hipotek: umowną i przymusową. Hipoteka umowna jest zawierana na piśmie i obie strony wrażająca nią zgodę (umowa). Forma aktu notarialnego jest obowiązkowa tylko dla oświadczenia woli właściciela nieruchomości ustanawiającego hipotekę. Zawarcie umowy następuje z chwilą przyjęcia oświadczenia przez wierzyciela (może ono nastąpić w dowolnej formie).

Hipoteka przymusowa może zostać nałożona poprzez postanowienie sądu, prokuratora, decyzję administracyjną czy tytuł wykonawczy. Zgoda dłużnika na obciążenie nieruchomości nie jest potrzebna. Wystarczy wniosek wierzyciela z załączonym tytułem wykonawczym.

Wśród hipotek umownych można wyróżnić:

- hipotekę kaucyjną (począwszy od dnia 23 lutego 2011r. nie można ustanowić hipoteki kaucyjnej, ale hipoteki kaucyjne ustanowione przed tą datą dalej będą widniały w działach IV Ksiąg wieczystych do czasu ich wykreślenia ),

-hipotekę zwykłą.

Taki podział funkcjonował w poprzednim stanie prawnym (do lutego 2011r.) – hipoteka zwykła zabezpieczała konkretne, istniejące już roszczenie, hipoteka kaucyjna – zabezpieczała roszczenia przyszłe, bądź roszczenia o niepewnej wysokości (np. zmienne odsetki), przy czym hipoteka kaucyjna musiała mieć określoną maksymalną wysokość.

Po nowelizacji podział na hipotekę zwykłą i kaucyjną został zniesiony i istnieje jeden rodzaj hipoteki, przypominającej formą hipotekę kaucyjną. Obecnie nie trzeba wskazywać rodzaju ustanawianej hipoteki, ponieważ hipoteka jest tylko jedna i zabezpiecza zarówno wierzytelności istniejące, jak i przyszłe (łącznie z mieszczącymi się w sumie hipoteki roszczeniami o odsetki, przyznanymi kosztami postępowania, jak również innymi świadczeniami ubocznymi, jeżeli zostały wymienione w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki do księgi wieczystej).

Hipoteka łączna powstaje w razie podziału nieruchomości i obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział. Wierzyciel w tym przypadku może (według swego uznania) żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdej nieruchomości z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie.

Wszystkie hipoteki wpisywane są do księgi wieczystej i posiadają charakter konstytutywny, co oznacza, że tworzą lub zmieniają stosunek prawny.  

(C) 2015-2023 - kredyt-na-dom.pl - wszystko o kredytach hipotecznych na kupno domu lub budowę domu.
Ta strona może stosować pliki cookies dla celów statystycznych i reklamowych. Korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień przegladarki w zakresie plików cookies oznacza akceptację faktu zapisywania ich w pamięci komputera użytkownika strony.
Przedstawione w serwisie informacje mają charakter informacyjno-poglądowy i nie należy ich traktować jako porady prawnej ani zachęty do jakichkolwiek działań lub zaniechań. Wszelkie decyzje podejmowane przez użytkowników serwisu odnośnie kredytów i budowy domu podejmowane są na ich odpowiedzialność. Właściciel serwisu nie odpowiada także za działania i oferty przedstawionych na stronie banków i doradców finansowych.